Privacyverklaring Stichting OBAF.

Stichting OBAF, gevestigd Groeneweg 7/1, 4221MG Hoogblokland, gemeente Molenlanden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar via:

info@stichtingobaf.nl

of via telefoon 06-50291644

Functionaris gegevensbescherming van Stichting OBAF is Carla Fenijn. Zij is bereikbaar via  carla@stichtingobaf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– voor- en achternaam

– (indien nodig:) overige gezinsleden en/of huisgenoten

– geslacht

– geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummer vast en/of mobiel

– E-mailadres

– bankrekeningnummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en die van de overige gezinsleden en/of huisgenoten omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze diensten betreffen het ondersteunen bij de administratie, belastingen en/of  financiën in de ruimste zin.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– burgerservicenummer (BSN)

– digid

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

– het doen van de belasting IB en/of OB aangiften en/of aanvragen van toeslagen.

– het afhandelen van uw hulpvraag.

– u te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.

Middels een volmacht geeft u ons toestemming deze gegevens te gebruiken om de volgende doelen te kunnen bereiken:

*Het navragen en onderzoek doen naar de financiële situatie. Inclusief het opvragen van de achterstanden bij bedrijven en de zorgverzekeraar. Het in gesprek treden met schuldeisers, uitkeringsinstellingen en andere betrokkenen.

*Het doen van onderzoek naar de belastingsituatie.

*Gebruik te maken van de Digid voor het doen van onderzoek naar o.a. de situatie van toeslagen en uitkeringen. En zo nodig voor het aanpassen van toeslagen.

*Het bespreken van welk traject het beste leidt tot het oplossen van de problemen of vrijwillige schuldsanering, schuldhulpverlening of WSNP.

 

Bewaren van persoonsgegevens:

Stichting OBAF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting OBAF deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken. Dit doet Stichting OBAF pas na nadrukkelijke toestemming middels de getekende volmacht.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Stichting OBAF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met carla@stichtingobaf.nl 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting OBAF en u heeft  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering en  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken op de verwerking van uw persoonsgegevens. Een verzoek dient u te sturen naar carla@stichtingobaf.nl.

Om er zeker van het zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pasnummer en het burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting OBAF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons